Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bula Idustriae tuae

13. 12. 2014

Bula Idustriae tuae

 

Bula je významný písemný dokument, listina vydaná císařem nebo papežem. (Ze školního dějepisu známe, čím byla a co znamenala Zlatá bula sicilská.) V podstatě jde o slavnostní zveřejnění (vydání) významného právního aktu. Pro papežské buly se ustálilo pojmenování podle prvních slov vlastního textu.

 

Industriae tuae  = Horlivosti tvé, tak začíná text jednoho z nejdůležitějších dokumentů tehdejší střední Evropy, mající dopad především na moravské a české dějiny.

 

Než se začteme do překladu této jedinečné písemnosti, je třeba si uvědomit, že originál byl sepsán a opatřen pečetí papežského prstenu v roce 880 (pro srovnání - nejstarší dochovaná písemná zmínka o existenci Prahy pochází až z druhé poloviny 10. století).  Ač je tento dokument adresován Svatoplukovi, není to soukromý list, ale ve své podstatě úřední dokument mezinárodního významu a dopadu. I po 1135 letech chápeme obsah tohoto textu, což se o mnohých úředních dokumentech naší současnosti říci nedá. Text buly Idustriae tuae je napsán sice vzletně, ale jednoznačně, bez možnosti „různého právního výkladu“.

 

Pozoruhodné je už samotné oslovení a začátek textu buly – horlivosti tvé…

 

Milovanému synu Svatoplukovi, slavnému velmoži

 

Horlivosti tvé chceme oznámit, že k našemu dvoru přišel spolubratr náš Metoděj, nejctihodnější arcibiskup svaté církve moravské, spolu se Zemižiznem, tvým služebníkem a že z jejich jasných slov zvěděli jsme o tvé upřímné oddanosti k nám a o přání všeho tvého lidu, jež vůči apoštolskému stolci chováte.

 

Vnuknutím Boží milosti ses rozhodl, veden nejvěrnější láskou, spolu se vznešenými služebníky a se vším lidem země své, vzíti za ochránce, za pomocníka svatého Petra knížete sboru apoštolů a jeho náměstka, a šíji skláněje do ochrany jeho toužíš zbožně s Boží pomocí setrvat jako jeho nejoddanější syn.

 

Za takovou věrnost a oddanost tvou a tvého lidu vítáme tě s rozpjatými pažemi apoštolskými, s velikou láskou tě objímáme jako syna, přijímáme tě se všemi tvými věrnými a doporučujeme tě modlitbami svými všemohoucímu Pánu, abys za podpory svatých apoštolů mohl jak na tomto světě překonávati všechna nepřátelství, tak potom v krajině nebeské vítězně se radovati s Kristem, naším Bohem.

 

Vyptali jsme se tudíž tohoto Metoděje, ctihodného vašeho arcibiskupa, ve shromáždění našich bratří biskupů, zdali v základní články pravé víry tak věří, jak je známo, že činí svatá římská církev. Metoděj prohlásil, že věří a zpívá tak, jak učí svatá římská církev a jak je tradicí od svatých otců.

 

My pak shledali jsme jej ve všech církevních naukách a náležitostech pravověrným a prospěšně působícím a k vám jsme jej odeslali zpět, aby řídil svěřenou sobě církev.

A rozkazujeme, abyste jej přijali s náležitými poctami a s úctou i s radostnou myslí jako vlastního pastýře; potvrdili jsme mu výsadu jeho arcibiskupství a stanovili jsme, aby s boží pomocí zůstávala pevnou. Ať má podle kanonické tradice na starosti všechny církevní záležitosti a vyřizuje je jako za Božího dohledu; jest mu svěřen lid boží; on bude jednou skládati účty za jejich duše.

 

Onoho také kněze Vichinga, kterého jsi k nám poslal, vysvětili jsme biskupem pro svatou nitranskou církev a rozkazujeme, aby ve všem byl poslušen svého arcibiskupa. A chceme, abys se souhlasem arcibiskupa poslal k nám ještě dalšího schopného kněze nebo jáhna, jehož bychom ustanovili biskupem, tak aby výše zmíněný váš arcibiskup s těmito dvěma od nás ustanovenými biskupy mohl i na jiných místech biskupy ustanovit. Kněžím, jáhnům a klerikům nařizujeme, aby mu byli poddáni, ve všem ho byli poslušni a vůbec nic aby nepodnikali, aniž on by o tom věděl. Tohoto kdyby nedbali, a byli neposlušni a nenapravili se ani po druhém napomenutí, nařizujeme, aby jako rozsévači koukolu byli vyhnáni z vašich kostelů a z vašeho území.

 

Schvalujeme posléze právem slovanské písmo vynalezené zesnulým Konstatinem Filozofem, aby podle něho Boží chvála zaznívala, a rozkazujeme, aby tímto jazykem děl se výklad učení a skutků Krista, Pána našeho, neboť ne třemi, nýbrž všemi jazyky chváliti Pána se sluší

Nic není na překážku tomu, aby se v témž slovanském jazyku zpívaly mše, četlo evangelium, čtení Nového i Starého zákona dobře přeložená a tlumočená.

Rozkazujeme však, aby ve všech kostelích vaší země pro větší čest a slávu četlo se evangelium latinsky a potom aby se přeložené do slovanského jazyka zvěstovalo uším lidu, který nerozumí latinských slovům, tak jak se v některých kostelích už děje. A jestliže se tobě a tvým soudcům líbí poslouchat mše raději latinským jazykem, rozkazujeme, aby se pro tebe konaly mešní obřady latinsky.

 

                                                                     Jan VIII., papež - dáno v měsíci červnu L.P. 880

 

Text překladu pochází z publikace Z. Veselého Dějiny českého státu v datech.

 

Papež Jan VIII. tedy tímto dokumentem mimo jiné

  • vyhlásil Velkou Moravu za léno Svatého stolce, čímž postavil tuto říši na roveň říše Východofranské
  • potvrdil Metoděje v jeho arcibiskupském úřadu
  • ustanovil diecézi Moravskou a Nitranskou
  • Stanovil podmínky pro používání slovanského písma a jazyka při bohoslužbách  

jan-viii.jpg

Papež Jan VIII. v galerii papežů z výzdoby římské basiliky Sv. Pavla za hradbami